آشنایی با برخی کلمات تاکیدی در انگلیسی

لغات زبان انگلیسی ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

آشنایی با برخی کلمات تاکیدی در انگلیسی

 • Above all = از همه مهم تر
 • Obviously = آشکارا / معلوم بودن که
 • Clearly = به وضوح / مسلما
 • Evidently = از قرار معلوم / ظاهرا
 • Actually = در حقیقت / واقعا
 • In fact = در واقع / در حقیقت
 • certainly = به طور مسلم
 • Definitely = حتما / قطعا
 • Extremely = بى نهایت / بسیار
 • Indeed = راستی / در واقع
 • Absolutely = مسلما / حتما
 • Positively = قطعا / بی تردید
 • Unquestionably = بى گمان / مسلما
 • Without a doubt = بدون تردید

آشنایی با برخی کلمات تاکیدی در انگلیسی
منبع: نوین زبان

برچسب ها