از شکست خوردن نترس

از شکست خوردن نترس
telegram

از شکست خوردن نترس

Don’t be afraid to fail
Be afraid not to try

ترجمه :

از شکست خوردن نترس.
از تلاش نکردن بترس

از شکست خوردن نترس

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)