افعال کمکی در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی ۰۹ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی معین :

افعال کمکی (معین) افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آیند و بعد از آنها to نمی آید به جز در used to ,ought to که میتوان استفاده کرد.

مثال:

 • can = توانستن
 • must = باید
 • should = باید
 • may = ممکن بودن

خاصیت های افعال کمکی :

 • بین فاعل و فعل اصلی می آیند.
 • با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را سوالی می کنند. در زبان فارسی برای سوالی کردن جمله سه علامت (آیا ، مگر ، لحن) را به اول جمله می برند و جلوی جمله علامت سوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سوالی کردن، افعال کمکی را به اول جمله می برند. اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی do و does استفاده می کنیم. مثال: آیا میتونی بازی کنی؟ = Can you play
 • در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن (ن) اضافه می کنیم ولی در زبان انگلیسی برای منفی کردن به افعال کمکی، (not) اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنویسیم.

تذکر مهم : اشکال am not و may not مخفف نمی شوند.

 • Can not……. can`t
 • Will not……. won`t
 • Must not.. mustn`t
 • Shall not…. shan`t
 • Is not………… isn`t
 • Are not…… aren`t
 • Am not …..am not
 • May not.. may not

سوالی منفی کردن افعال کمکی :

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.
روش دوم: اگر فعل کمکی not مخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و not را هم سر جایش قرار می دهیم.

مثال:

 • آیا میتوانی بروی؟
 • you cant go….cant you go
 • you cannot go…..can you not go

معنی مشتقات افعال کمکی :

 • بودن = Was- were
 • بودن = To be(am-is-are) – Has- had
 • داشتن = Have – Does- did
 • انجام دادن = Do
 • توانستن = Can
 • توانستن = Could
 • علامت آینده = Should
 • علامت آینده = Shall
 • علامت آینده = Would
 • علامت آینده = Will
 • ممکن بودن = Might
 • ممکن بودن = May
 • باید = Had to
 • باید = Must
 • باید = Ought to
 • سابقا = Used to
 • احتیاج داشتن = need
 • جرات داشتن = Dare
 • ترجیح دادن = Would rather
 • بهتره = Had better
برچسب ها
loading...