اینگلیش ریزالت جلسه اول

گرامر زبان انگلیسی ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

How to say hello

اینگلیش-ریزالت-say-hello

راهنمای جلسه اول

سلام. من فقط شماره هایی رو که به نظر نیاز به توضیح دارن براتون مختصری شرح دادم. بقیه شماره ها مشخص هستن.

۱: تو اولین قسمت از آموزشمون نه تا عکس و نه تا عبارت میبینیم. بیاین این عکس ها و عبارت هارو با هم تطبیق بدیم.
۲: خوب امیدوارم تو اولین قدم موفق بوده باشید.ولی اگرم خیلی موفق نبودین اشکال نداره ما هنوز اول راهیم.حالا موقع اینه که با هم به فایل صوتی گوش بدیم ولی یادتون باشه ما فقط گوش نمیدیم بلکه باهاش تکرار هم میکنیم
۴: به جای قشنگ ماجرا رسیدیم. میخوایم ببینیم تو جای خالی باید کودوم یکی از عبارت های بالا رو قرار بدیم. عجله نکنین اینجا وقت زیاده
۵: حالا میتونین از عکس های ابتدای صفحه ببینین که عبارتارو درست استفاده کردین یا نه ولی اگه نظر منو میخواین حالا برین فایل صوتی بعدیو گوش بدین .در ضمن براتون متن کامل مکالمه این دو بزرگوارم  گذاشتم ولی تقلب نکنین .سعی کنین گوشتون به شنیدن عادت کنه.
۹: این قسمت هنوز برای افرادیم که خوب صحبت میکنن سخته ولی باید کم کم  تلفظ صحیح کلمات و قرار گرفتن استرس روی اونها رو یاد بگیریم.پس تا جایی که ممکنه سعی کنین با فایل صوتی همگون باشین.

موفق باشید
محمدمهدی پروین

A : Vocabulary greeting phrases

۱٫ Look at Say Hello! opposite. Work with a partner. Match the phrases with pictures 1-9
Example: How are you? = 2
۲٫ Listen and repeat

Audio script:

 • How are you?
 • I’m fine thanks.
 • Sorry?
 • Good morning.
 • Good afternoon.
 • Nice to meet you.
 • What’s your name ?
 • My name’s Bill.
 • See you later!

۳٫ Work with a partner. Make conversations with phrases from Say hello!

Examples

 • A Good morning
 • B Good morning
 • A How are you?
 • B I’m fine, thanks

 

B : Have conversations

۴٫ Complete the conversations with words / phrases from Say hello!

Day one

 • Jim : Hi, my name’s Jim. ……………… ?
 • Satomi : Hello, Jim. I’m Satomi.
 • Jim : ……………… ?
 • Satomi : Sa-to-mi. Satomi.
 • Jim : Oh, Ok. Nice to meet you, Satomi.
 • Satomi : ……………… you!

Day two

 • Satomi : Good morning, Jim. ……………… ?
 • Jim : I’m ……………… Satomi. And you?
 • Satomi : I’m fine. ………………
 • Jim : See you later. Bye!

Day three

 • Jim : ………………, Satomi.
 • Satomi : Good afternoon, Jim!
 • Jim : What? Oh yes,it’s ……………… . Oops!

۵٫ Now use Jim and Satomi opposite to help you.
۶٫ Listen and check. Now check with the audio script.

Audio script:

Day one
 • Jim Hi,my name’s Jim.What’s your name?
 • Satomi Hello,Jim.I’m Satomi.
 • Jim Sorry?
 • Satomi Sa-to-mi. Satomi.
 • Jim Oh,Ok.Nice to meet you,Satomi.
 • satomi Nice to meet you!
Day two
 • Satomi Good morning,Jim.How are you?
 • Jim I’m fine,thanks,Satomi.And you?
 • Satomi I’m fine.See you later.
 • Jim See you later.Bye!
Day three
 • Jim Good morning,Satomi.
 • Satomi Good afternoon,Jim!
 • Jim What? Oh yes, it’s afternoon. Oops!

۷٫ Say the conversation with a partner.
۸٫ Say the conversations with another partner.Use youe real name!

C : pronunciation rhythm and stress

۹٫ Wayne or Jane? Sue or Lou? Listen and underline the names you hear.
A : Hi, hello. What’s your name?
B : Hi. hello. My name’s Wayne/Jane.
A : Nice to meet you. My name’s Lou/Sue.
B : Hello Sue/Lou. Nice to meet you
B : Morning, good morning! Hello again Lou/Sue.
A : Morning, good morning! Hi, how are you?
B : Fine thanks! Fine thanks! Fine and you?
A : Fine thanks! Fine thanks! I’m fine too.

۱۰٫ Listen again and repeat.

۱۱٫ say the conversation with a partner.
۱۲٫ say it again.Half the class is A and half is B.
۱۳٫ Read Jim and Satomi again.Write two similar conversation with a partner.Practise saying them.Then try to say them without reading!

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of