تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی ۰۵ آذر ۱۳۹۴ یک دیدگاه

گرامر درس اول – تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی:

جمله در زبان انگلیسی از ساختار مشخصی پیروی میکند که با جساختار جمله در فارسی متفاوت میباشد.

تعریف جمله:

جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر:
قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل

تعریف فاعل:

کننده کار را فاعل می گویند که فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم بکار رود،
مثل علی آمد، که میتوانیم بنویسیم او آمد. او ضمیر فاعلی است.

ضمایر فاعلی عبارتند از:

I , you , she / he , we , you , they

تعریف فعل:

کاری را که فاعل انجام می دهد. برای تبدیل فعل به مصدر در زبان فارسی حرف (ن) را در آخر فعل به آن اضافه می کنند. معادل حرف (ن) در زبان انگلیسی لغت to می باشد.
مثال : To see

قید مکان:

محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.
مثال :

 • there = آنجا
 • at school = در مدرسه
 • here = اینجا
 • in the class = در کلاس

قید زمان:

زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.

 • Today = امروز
 • every day = هر روز
 • yesterday = دیروز
 • Every other day = یک روز در میان
 • on even days = روزهای زوج
 • On odd days = روزهای فرد

صفت ملکی:

صفاتی هستند که همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند. در زبان فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.

خواص صفت در انگلیسی:

 • قبل از اسم می آیند.
 • اسم را محدود می کنند.
 • با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای this و that که بسته به اسم بعد، جمع یا مفرد خواهند شد:

مثال:

 • This these this book these books
 • that those that car those cars

مفعول و ضمایر مفعولی:

مفعول:

مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.
مثال:

 • حسن علی را دید = Hassan saw Ali.
 • حسن او را دید = Hassan saw him.

ضمایر مفعولی عبارتند از:

me, you, him/her/it, us, you, them

تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

  Subscribe  
Notify of
سینا

سلام و با تشکر از پیج انگلیسی واقعا عالیست