تیپ شخصیتی من کدام است؟ (قسمت دوم)

شخصیت شناسی 24 بهمن 1396 بدون دیدگاه

شناخت شخصیت

تیپ شخصیتی من

در مقاله قبلی مطلبی در مورد تیپ های شخصیتی منتشر کردیم. ترجیح گرایش مادرزادی برای بودن، عمل کردن و یا فکر کردن به شیوه ای خاص است. درحالیکه ما تغییر و رشد می کنیم و در مقاطع مختلف زندگی خود ممکن است به اشکال مختلفی ظاهر شویم سبک شخصیتی اولیه ما بدون تغییر باقی می ماند. برای مثال فکری ها هرگز احساسی نمی شوند اما ممکن است به تدریج به تدریج جنبه احساسی خود را تقویت کنند و از آن بیشتر استفاده نمایند.

درحالیکه مطالب این مقاله را می خوانید، ممکن است احساس کنید در هر جفت ترجیح، از هردو مایه دارید. اما روی یکی از اینها بیشتر تکیه می کنید و طبیعتا به آن گرایش بیشتری دارید. ترجیح شما آنی است که به راحتی بیشتر و به صورت خود به خود ظاهر می شود. اما نقطه مقابل آن ناآشناتر است و باید به خاطرش تلاش کنید. اگر بخواهیم موضوع را به شکل دیگری توضیح بدهیم لحظه ای وقت بگذارید و اسمتان را به شکلی که همیشه می نویسید، بنویسید. حالا با دست دیگرتان اسم خود را بنویسید در حالیکه این کار می کنید به تجربه خود توجه کنید. نوشتن به دستی که همیشه در کار نوشتن از آن استفاده می کنید نیازی به تلاش ندارد. حتی به آن فکر هم نمی کنید. می توانید با چشمان بسته هم بنویسید. وقتی از دست دیگرتان استفاده می کنید،  احتمالا برایتان دشوار است وقت بیشتری می گیرد. نیاز به تمرکز بیشتری پیدا می کنید. به زبان ساده شما کارهایتان را با دستی که ترجیح می دهید انجام می دهید، این همان دستی است که طبیعت و غزیزه شما حکم می کند از آن استفاده نمایید. هیچ ترجیحی از مخالف آن ترجیح بهتر یا بدتر نیست. درست همانطور که هیچ تیپ شخصیتی باهوشتر یا اخلاقی تر نیست و یا سبب نمی شود که همسر یا فرزند، کارمند یا دوست بهتری باشیم. به زبان ساده اینها باهم تفاوت دارند. هرکدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. در صدها فعالیتی که ما در  طی روز درگیر هستیم می توانیم از هردو ترجیح خود استفاده کنیم، اگر این کار را نکنیم نمی توانیم به وظایف خود عمل کنیم اما از هردو به یک اندازه استفاده نمی کنیم. هردو به یک اندازه برایمان ساده و موفقیت آمیز نیستند. و با آنکه می توانیم از هردو استفاده کنیم؛ از هردو به طور همزمان استفاده نمی کنیم. اشخاص ممکن است به این نتیجه برسند که در مواقع خاصی از زندگی خود برخی از ترجیحات قوی تر و برخی ضعیف تر می شوند.

سیستم

سیستم شاخص تیپ میرز-بریگز چهار بعد شخصیت انسان را مشخص می سازد که هرکدام با جنبه مهمی از زندگی در رابطه هستند. به همین دلیل است کهه تیپ شخصیتی به ما کمک می کند تا رفتار خود و دیگران را شناسایی کنیم.

تیپ شخصیتی من

ترجیحات را در چهار گروه زیر طبقه بندی کرده ایم

ترجیحات انرژی دهنده: برون گرا(E) و درون گرا(I)

 • کسانیکه برون گرایی را ترجیح می دهند انرژی خود را از دنیای بیرون از خود دریافت می کنند.
 • کسانیکه درون گرایی را ترجیح می دهند انرژی خود را از درون خود تامین می کنند.

دو ترجیح جمع آوری اطلاعات: حسی(S) و شمی(N)

 • آنهایی که حسی بودن را ترجیح می دهند، به اطلاعات دریافتی از حواس پنجگانه خود توجه دارند. برای آنها آنچه هست و یا آنچه بوده، اهمیت دارد.
 • شمی ما از حس ششم خود کمک می گیرند و در واقع به آنچه ممکن است باشد یا بشود توجه دارند.

دو ترجیح تصمیم گیری: فکری بودن(T) و احساسی بودن(F)

 • آنهایی که فکری بودن را ترجیح می دهند، تصمیمات خود را به شکل منطقی و عینی می گیرند.
 • آنهایی که احساسی بودن را ترجیح می دهند، تصمیمات خود را با توجه به ارزشهای شخصی می گیرند.

دوترجیح سبک و طرز زندگی: داوری کننده(I) و ادراکی(P)

 • آنهایی که داوری کردن را ترجیح می دهند دوست دارند به شکلی سازمان یافته و برنامه ریزی شده زندگی کنند.
 • ادراکی ها دوست دارند زندگی خود به خود و انعطاف پذیر داشته باشند.

 

پیدا کردن ترجیحات:

برای هرمجموعه از ترجیحات، ده عبارت به مفهوم مشخصه درنظر گرفته شده است. پس از خواندن هر عبارت، براساس معیارهای زیر، پاسخ دهید.

 • ایدا اینطور نیستم
 • تاحدودی اینطور هستم
 • دقیقا اینطور هستم

برای محاسبه امتیازات خود، اولین واکنشی را که به نظرتان می رسد یادداشت کنید. در هر مجموعه فهرست عباراتی که بیشترین امتیاز را بدست می آورند، ترجیح شما را در آن جفت نشان می دهند. به دنبال پرسشها فهرستی از کلمات جفتی ارائه شده اند. هردو ستون را بخوانید و ببینید که کدام ستون با روحیه شما موافق تر است. بعد آن ها را با نتایج بدست آمده در پرسشنامه ها مقایسه کنید. بدنبال آن اطلاعات بعدی موجود در هر سری مقاله با « ادامه مبحث تیپ شخصیتی من کدام است؟ (شناخت شخصیت)» را بخوانید. در پایان هرمقاله، مکانی برای تخمین ترجیحی که فکر می کنید از آن شماست، در نظر گرفته شده است.

 

نقشه راه برای شناخت تیپ شخصیتی خود براساس دیدگاه روانشناختی میرز-بریگز:

در جلسه اول؛ مروری بر سیستم میرز-بریگز داشتیم و این شاخص را که روشی برای شناسایی تیپ های شخصیتی است، مورد مطالعه اجمالی قرار دادیم و خاطر نشان کردیم که یکی از فواید یادگیری این تیپ های شخصیتی میتواند برقراری روابط آگاهانه تر و موثرتر با دیگران باشد و به ما فرصتی می دهد که در زندگی خود احترام و حمایت بیشتر و هماهنگی و تفاهم بیشتری ایجاد کنیم.

سپس خلاصه و مقدمه ای بر مطالبی که در هفته آتی به تفضیل بیان خواهد شد؛ «ترجیحات و چهارجفت ترجیح ضد آن»، «تیپ» و «خلق و خو و انواع آن» و تاریخچه ای مختصر درباره نظریه های شخصیت مرتبط با سیستم میرز- بریگز، مورد بررسی قرار دادیم.

این جلسه، در ادامه مباحث هفته گذشته، بحث را از«مقدمه ای بر ترجیحات» آغاز کردیم و با ویژگی های مختصری از هر یک از ترجیحات آشنا شدیم. طی 4 الی 5 هفته آتی؛ ویژگی های هریک از ترجیحات و اینکه چگونه ترجیحات خود را پیدا کنیم، را پی می گیریم و به یاری و همراهی خدا؛ پس از اتمام مبحث ترجیحات؛ مروری بر خلق و خو و آنچه تا آنجا گفته ایم؛ داریم و سپس به  تشریح تیپ های شانزده گانه میرز-بریگز خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

منبع: تیپ شخصیتی من کدام است؟ (دیگران را بهتر درک کنید و آنها را به شکلی هستند، بپذیرید؟) شناخت شخصیت؛ رنی بارون

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of