خوشحال باش!

خوشحال باش
telegram

خوشحال باش

be happy in front of your haters. it kills them

ترجمه :

جلوی کسانی که از تو متنفر هستند خوشحال باش. همین آنها را می کشد!
خوشحال باش

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)