دنیای بیرون شما آینه دنیای درون شماست

روانشناسی و موفقیت ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

دنیای بیرون شما آینه دنیای درون شماست

دنیای درون : انگار شما در یک آیینه ۳۶۰ درجه ای زندگی می کنید. به هر جایی که نگاه می کنید خودتان را می بینید. اشخاص به هر شکلی که با آنها رفتار کنید، با شما رفتار می کنند.
طرز نگرش و اندیشه درباره جسم فیزیکی خودتان در عادات سلامتی و وضع ظاهر شما پدیدار می شود.
آن طور که درباره دیگران و روابط خود فکر می کنید، در قالب کیفیت دوستیها و زندگی خانوادگی شما منعکس می گردند.
آن طور که در مورد موفقیت می اندیشید، در زندگی شما منعکس می شود و نتایج کارتان را نشان می دهد.

دنیای بیرون شما آینه دنیای درون شماست

به هر شکل و مورد، دنیای بیرون شما آنچه را که در درونتان می گذرد، به شما منعکس می کند.
وقتی قوانین علت و معلول، کنترل، باور، انتظارات، جذابیت و ارتباط را در کنار هم قرار می دهید، به اصل جهانی مهمی می رسید که زندگی شما و آنچه را که برایتان اتفاق می افتد، رقم می زند: « به آنچه اغلب فکر کنید، همان می شوید»
درست فکر کنید! به آنچه اغلب فکر می کنید، همان می شوید. شما همیشه در راستای افکار غالب خود حرکت می کنید. آنچه در دنیای بیرون شما وجود دارد، با آنچه در درون خود فکر می کنید کنترل و مشخص می شود.
خبر خوش این است که در عالم هستی بر یک چیز کنترل کامل دارید و اون محتوای ذهن هشیار شماست. تنها شما می توانید درباره آنچه اغلب بدان فکر می کنید تصمیم بگیرید. و خوشبختانه، این همان کنترلی است که به آن احتیاج دارید تا زندگی خود را شکل بدهید و آن را مشخص سازید. با کنترل کامل اندیشه های آگاهانه، می توانید مسیر زندگی تان را کنترل کنید. با این کنترل کردن می توانید به احساس شادی، قدرت، اطمینان خاطر و آزادی برسید. این گونه متوقف ناشدنی می گردید.

پورتال رنگی _ دنیای بیرون شما آینه دنیای درون شماست
منبع: عادتهای میلیون دلاری، نشر آسیم

Please Login to comment