دو فعلی ها در زبان انگلیسی و کاربرد آنها

گرامر زبان انگلیسی ۲۶ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

دو فعلی ها در زبان انگلیسی و کاربرد آنها

دو فعلی ها و طرز به کار بردن آنها در جملات:

 • اگر در جمله دو فعل اصلی بیاید، بین دو فعل اصلی علامت (to) به کار می بریم
 • اگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید to لازم نیست بجز دو فعل ought to و (سابقا: used to). اگر فعلهای ما از مصدر To be باشد یعنی (am- is- are) و یا از مصدر to have یعنی has و have وقتی که در جمله افعال قصدی را بکار می بریم (am-is-are و have-has) به مادر خود یعنی به (be, have) تبدیل می شوند.

افعال قصدی :

 • وانمود کردن = pretend
 • خواستن = want
 • امتناع کردن = refuse
 • دوست داشتن = like
 • قصد داشتن = plan
 • مایل بودن = Would like
 • تصمیم گرفتن = decide
 • امیدوار بودن = hope
 • قصد داشتن = intend
 • آرزو داشتن = wish
 • قصد داشتن = Be going to
 • سعی کردن = try
 • متنفر بودن = hate
 • قول دادن = promise
 • متنفر بودن = dislike
 • ترجیح دادن = prefer

فعلهای must و have to

تفاوت must و have to :

 • I must go = تاکید زیاد (من حتما باید بروم.)
 • I have to go = من مجبورم بروم.
 • Must = باید
 • Have to = مجبور بودن
 • has to = مجبور بودن

تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل had to ,must میباشد.
تذکر: اگر بعد از have ، has اسم بیاید معنی داشتن و خوردن دارد.

 • She has a book = او یک کتاب دارد.
 • I will have my lunch = من ناهارم را خواهم خورد.

تمرین جملات فارسی :

.۱ آنها می خواهند هر روز به معلم گوش بدهند.
.۲ من باید هر روز انگلیسی صحبت کنم.
.۳ شما می خواهید اینجا مودب باشید.
.۴ او دوست دارد یک ماشین داشته باشد.
.۵ ما تصمیم داریم امسال زرنگ باشیم.

پاسخ :

They want to listen to the teacher every day
I must speak English every day
You want to be polite
He likes to have a car
We decide to be clever this year

ب ) جملات زیر را توسط فعل داخل پرانتز اصلاح نمایید.

۱٫ They study engineering . (Plan)
۲٫ Most students succeed. (want)
۳٫ We understand the lesson. (Pretend)
۴٫ I work hard. (Promise)
۵٫ Most of the people tell the truth. (Refuse)

پاسخ :

۱٫ They plan to study engineering
۲٫ Most students want to succeed
۳٫ We pretend to understand the lesson
۴٫ I promise to work hard
۵٫ Most of the people refuse to tell the truth

دو فعلی ها در زبان انگلیسی و کاربرد آنها

برچسب ها
loading...