روز بد

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۰۸ دی ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

روز بد

Don’t let a bad day make you feel like you have a bad life

ترجمه :

اجازه نده که یک روز بد، این احساس را به تو بدهد که زندگی بدی داری.
روز بد

loading...