زمان حال ساده در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

تعریف و مشخصه زمان حال ساده در زبان انگلیسی:

زمان حال ساده در انگلیسی = Simple Present Tense

زمان حال ساده در انگلیسی : کاری است که به صورت عادی و تکرار انجام می شود.
طرز ساخت: اگر to ی مصدری را برداریم و به جای آن فاعل بگذاریم فعلی که به دست می آید زمان حال ساده یا حاضر ساده است. در سوم شخص یعنی (it-she-he) به آخر فعل (ies-es-s) اضافه میشود.

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی:

بقیه جمله + فعل ساده + فاعل

زمان-حال-ساده

نشانه های حال ساده در انگلیسی:

.۱ وجود S در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل: He works/ she eats/ it runs

.۲ وجود es در آخر فعل در سوم شخص مفرد.
تذکر: افعالیکه به s,sh,ch,x,o,z ختم می شوند در سوم شخص مفرد es می گیرند. مثل: Washes / buzzes / watches / fixes / misses / mixes

.۳ در زمان حال ساده در انگلیسی افعالی که به y ختم می شوند اگر قبل از y حرف صدادار “a,e,I,o,u” داشته باشد در سوم شخص فقط S می گیرد.
Play در حالت سوم شخص مفرد تبدیل میشود به plays
افعالی که به y ختم می شوند اگر قبل از y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y را برمی داریم و به جای آن در سوم شخص مفرد i و سپس es می گذاریم. studyتبدیل میشود به studies.

.۴ وجود قیود زمان در زمان حال ساده در انگلیسی مثل:
every day, each day, every other day, during the day
مثال: we go to school every day

.۵ وجود قید تکرار در زمان حال ساده در انگلیسی مثل:
Ever, never, always, usually, often, sometimes, hardly ever, seldom
مثال: They never play golf

.۶ با حقایق دنیا و یا چیزهایی که قبلا اثبات شده است، جمله با زمان حال ساده در انگلیسی استفاده میشود.
مثال : خورشید در غرب، غروب می کند = The sun sets in the west

تذکر مهم: تغییرات در حال ساده در انگلیسی با دو فعل کمکی do, does انجام می شود.
نکته: در زمان حال ساده در انگلیسی وقتی dose ,doesnt در جمله بیاید فعل جمله دیگر s,es نخواهد گرفت.

زمان-حال-ساده-انگلیسی

تمرین جملات فارسی زمان حال ساده در انگلیسی

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

    او هر روز به مدرسه می رود.

  1. معلم روزهای زوج ساعت ۲ به ما در کلاس کمک می کند.
  2. پدرم روزهای زوج در خانه درس می خواند.
  3. پدرش می خواهد به آنها هر روز اینجا کمک کند.

پاسخ حال ساده در انگلیسی:

  1. He goes to school every day
  2. The teacher helps us in the class at 2 o`clock on odd days
  3. My father studies at home on even days
  4. His father wants to help them here every day

حال-ساده
منبع: englisharshia.ir

برچسب ها
loading...