سکوت کن

سکوت کن
telegram

سکوت کن

if you have nothing good to say, then remain silent

ترجمه :

اگر حرف خوبی برای گفتن نداری، سکوت کن.

سکوت کن

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)