صدور دفترچه های درمانی ویژه بیماران خاص

اخبار و حوادث ۲۱ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

صدور دفترچه های درمانی ویژه بیماران خاص

صدور دفترچه های درمانی ویژه بیماران خاص

صدور دفترچه های درمانی ویژه بیماران خاص

صدور دفترچه های درمانی ویژه بیماران خاص _ نُقل خبر : سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:به منظور کاهش مراجعه بیماران خاص به واحدهای اجرایی، خدمات ویژه ای از قبیل صدور دفترچه درمانی با تعداد برگ بیشتر وهمچنین نسخ دفترچه با رنگهای متفاوت صادر میشود.مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان، بیمه شدگان و افراد خانواده آنها در صورتیکه مطابق گواهی مراکز اسناد پزشکی سازمان به یکی از بیماریهای تالاسمی، هموفیلی و کلیوی (دیالیزی) مبتلا باشند، در ردیف بیماران خاص تلقی و با توجه به نیازهای درمانی آنها و به منظور کاهش بار مراجعه افراد مذکور به واحدهای اجرائی، خدمات ویژه ای از قبیل صدور دفترچه درمانی با تعداد برگ بیشتری نسبت به سایر بیمه شدگان و بصورت ۴۵ برگی، ارائه می شود. همچنین به منظور تفکیک و ارائه مزایای درمانی و داروئی، نسخ دفترچه درمانی بیماران خاص با رنگهائی متفاوت از سایر دفاتر درمانی صادر می شود.

نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاری های رسمی

در راستای اجرای بخشنامه ای تحت عنوان «ضوابط نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاری های رسمی سازمان» و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت و پتانسیل کارگزاری های تحت پوشش در جهت اجرای این فرآیند، کلیه واحدهای اجرایی سازمان می بایست با عنایت به مفاد دستور اداری صادره مورخ ۹۵/۴/۲ در خصوص تعداد دفعات ارسال لیست اسامی کارگران ساختمانی، ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بخشنامه فوق الذکر، مراتب را ملحوظ نظر قرار دهند.

نُقل خبر _ صدور دفترچه های درمانی ویژه بیماران خاص
منبع : خبرگزاری مهر

Please Login to comment