فعل take

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۱۱ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

هم آیی های فعل take

 • Take a shower = دوش گرفتن
 • Take a nap = چرت زدن / خواب کوتاه
 • Take a chance = امتحان کردن
 • Take a taxi = تاکسی گرفتن
 • Take a look = نگاه کردن
 • Take a photo = عکس گرفتن
 • Take a rest = استراحت کردن
 • Take notes = یادداشت برداشتن
 • Take an examination = امتحان دادن
 • Take a seat = نشستن
 • Take a break = استراحت کردن / زنگ تفریح
 • Take care of = مراقبت کردن از
 • Take medicine = دارو مصرف کردن
 • Take someone’s place = جای کسی را گرفتن
 • Take advantage of something = سوء استفاده کردن / سود بردن
 • Take a decision = اتخاذ تصمیم
 • Take a walk = گردش رفتن
 • Take an oath = قسم خوردن
 • Take cover = پناه گرفتن
 • Take place = اتفاق افتادن / رخ دادن

فعل TAKE
منبع: english for life

برچسب ها