معنی cave

لغات زبان انگلیسی ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی cave :

cave = غار


American English phonetic: /ˈkeɪv/
British English phonetic: /keɪv/


cave (noun) : a hollow place under the ground or in the side of a mountain


مثال برای کلمه cave :

There are some old and ancient paintings on the cave wall

تعدادی نقاشی های قدیمی باستانی بر روی دیوار غار وجود دارد


معانی دیگر کلمه cave :

کاو / مجوف / مقعر / مجوف کردن / در غار جا دادن / حفر کردن / فرو ریختن


معنی کلمات مشابه cave :

caveman = غارنشین
cavern = حفره زیرزمینی / مغاک / چال / گودال / حفره
cavernous = غارمانند / غاردار

 
معنی cave
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

معنی cave , معنی cave به فارسی , ترجمه cave به فارسی , مثال برای cave , تلفظ صحیح cave , دیکشنری مصور , دیکشنری آنلاین تصویری , آموزش لغات زبان انگلیسی , انگلیسی , cave معنی , cave , غار , معنی غار , غار چیست , غار به انگلیسی , معنی غار به انگلیسی , ترجمه غار به انگلیسی , کاو , معنی کاو , کاو چیست , کاو به انگلیسی , معنی کاو به انگلیسی , ترجمه کاو به انگلیسی , مجوف , معنی مجوف , مجوف چیست , مجوف به انگلیسی , معنی مجوف به انگلیسی , ترجمه مجوف به انگلیسی , مقعر , معنی مقعر , مقعر چیست , مقعر به انگلیسی , معنی مقعر به انگلیسی , ترجمه مقعر به انگلیسی , مجوف کردن , معنی مجوف کردن , مجوف کردن چیست , مجوف کردن به انگلیسی , معنی مجوف کردن به انگلیسی , ترجمه مجوف کردن به انگلیسی , در غار جا دادن , معنی در غار جا دادن , در غار جا دادن چیست , در غار جا دادن به انگلیسی , معنی در غار جا دادن به انگلیسی , حفر کردن , معنی حفر کردن , حفر کردن چیست , حفر کردن به انگلیسی , معنی حفر کردن به انگلیسی , ترجمه حفر کردن به انگلیسی , فرو ریختن , معنی فرو ریختن , فرو ریختن چیست , فرو ریختن به انگلیسی , معنی فرو ریختن به انگلیسی

cave

برچسب ها
loading...