معنی contain

لغات زبان انگلیسی ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی contain :

contain = حاوی بودن


American English phonetic: /kənˈteɪn/
British English phonetic: /kənˈteɪn/


contain (verb) : to have something inside: I found a box containing the letters


مثال برای کلمه contain :

The text contained lots of errors

متن حاوی اشتباهات زیادی بود.


معانی دیگر کلمه contain :

در بر داشتن / شامل بودن / محتوی بودن / دارا بودن / خودداری کردن / بازداشتن


معنی کلمات مشابه contain :

container = ظرف / محتوی
containment = کف نفس / محدود نگاهداشتن
containerized / containerize = (ترابری کالا) گنجانه بری کردن
contained = محتوی بودن / دارا بودن / دربرداشتن / شامل بودن / خودداری کردن / باز داشتن

معنی contain
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
contain

معنی contain : شامل شدن در جدول, معنی شامل شدن در جدول, شامل شدن دوحرفی, شامل شدن دو حرفی, شامل شدن درجدول, مترادف شامل شدن, مترادف خودداری, معنی خود داری, محتوی بودن, معنی محتوی بودن, محتوی بودن چیست, محتوی بودن به انگلیسی, دارا بودن, معنی دارا بودن, دارا بودن چیست, دارا بودن به انگلیسی, معنی دارا بودن به انگلیسی, دربرداشتن, معنی دربرداشتن, دربرداشتن چیست, دربرداشتن به انگلیسی, معنی دربرداشتن به انگلیسی, شامل بودن, معنی شامل بودن, شامل بودن چیست, شامل بودن به انگلیسی, معنی شامل بودن به انگلیسی, خودداری کردن, معنی خودداری کردن, خودداری کردن چیست, خودداری کردن به انگلیسی, معنی خودداری کردن به انگلیسی, بازداشتن, معنی بازداشتن, بازداشتن چیست, بازداشتن به انگلیسی, معنی بازداشتن به انگلیسی, کف نفس, معنی کف نفس, کف نفس چیست, کف نفس به انگلیسی, محدود نگاهداشتن, معنی محدود نگاهداشتن, محدود نگاهداشتن چیست, محدود نگاهداشتن به انگلیسی, معنی محدود نگاهداشتن به انگلیسی, ظرف, معنی ظرف, ظرف چیست, ظرف به انگلیسی, معنی ظرف به انگلیسی, محتوی, معنی محتوی, محتوی چیست, محتوی به انگلیسی, معنی محتوی به انگلیسی

برچسب ها
loading...