معنی expensive

لغات زبان انگلیسی ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی expensive :

expensive = گران قیمت


American English phonetic: /ɪkˈspensɪv/
British English phonetic: /ɪkˈspensɪv/


expensive (adjective) : costing a lot of money: It is expensive to travel by plane


مثال برای کلمه expensive :

She spends most of her money on expensive clothes

او بیشتر پولش را خرج لباس های گران قیمت می کند.


معانی دیگر کلمه expensive :

گران / پرخرج


معنی کلمات مشابه expensive :

expense / expensed = برامد / هزینه / خرج / (مخارج) مصرف / فدیه
expense account = حساب هزینه / صورت هزینه / حساب خرج

معنی expensive
 

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

معنی expensive , گران قیمت ترین ماشین دنیا , گران قیمت ترین خانه دنیا, گران قیمت ترین ماشین ایران, معنی گران قیمتدیکشنری آنلاین , دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی , دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی , دیکشنری آنلاین تصویری , دیکشنری آنلاین مصور , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مصور , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری انگلیسی به فارسی مصور , دیکشنری تصویری , دیکشنری مصور , گران , گران به انگلیسی , گران چیست , گران قیمت به انگلیسی , گران قیمت چیست آموزش تصویری لغات زبان انگلیسی , آموزش لغات زبان , آموزش لغات زبان انگلیسی, ترجمه expensive به فارسی, مثال برای expensive, تلفظ صحیح expensive, دیکشنری آنلاین, دیکشنری مصور, دیکشنری تصویری

expensive

برچسب ها
loading...