معنی exploration

لغات زبان انگلیسی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی exploration :

exploration = کاوش


American English phonetic: /ˌekspləˈreɪʃn̩/
British English phonetic: /ˌekspləˈreɪʃn̩/


exploration (noun) : a trip to a place to learn about it: I read a book about space exploration


مثال برای کلمه exploration :

Government spends a lot of money on oil exploration

دولت پول زیادی برای کاوش نفت هزینه می کند


معانی دیگر کلمه exploration :

اکتشاف / استکشاف / سیاحت اکتشافی / شناسایی


معنی کلمات مشابه exploration :

exploratory = اکتشافی
explore = سیاحت کردن / اکتشاف کردن / کاوش کردن
explorer = سیاح / جستجوگر / مکتشف
معنی EXPLORATION

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

, معنی exploration , معنی exploration به فارسی , ترجمه exploration به فارسی , تلفظ exploration , مثال برای exploration , دیکشنری تصویری , دیکشنری آنلاین تصویری , دیکشنری مصور , دیکشنری آنلاین مصور , دیکشنری انگلیسی به فارسی آنلاین , دیکشنری انگلیسی به فارسی مصور , exploration معنی , exploration به فارسی , آموزش لغات زبان انگلیسی , سایت آموزش زبان انگلیسی , لغات زبان انگلیسی , کاوش , معنی کاوش , کاوش چیست , کاوش به انگلیسی , معنی کاوش به انگلیسی , ترجمه کاوش به انگلیسی , اکتشاف , معنی اکتشاف , اکتشاف چیست , اکتشاف به انگلیسی , معنی اکتشاف به انگلیسی , ترجمه اکتشاف به انگلیسی , استکشاف , معنی استکشاف , استکشاف چیست , استکشاف به انگلیسی , معنی استکشاف به انگلیسی , ترجمه استکشاف به انگلیسی , سیاحت اکتشافی , معنی سیاحت اکتشافی , سیاحت اکتشافی چیست , سیاحت اکتشافی به انگلیسی , شناسایی , معنی شناسایی , شناسایی چیست , شناسایی به انگلیسی , معنی شناسایی به انگلیسی , ترجمه شناسایی به انگلیسی , اکتشافی , معنی اکتشافی , اکتشافی چیست , اکتشافی به انگلیسی , معنی اکتشافی به انگلیسی , ترجمه اکتشافی به انگلیسی , سیاحت کردن , معنی سیاحت کردن , سیاحت کردن چیست , سیاحت کردن به انگلیسی , معنی سیاحت کردن به انگلیسی , ترجمه سیاحت کردن به انگلیسی , اکتشاف کردن , معنی اکتشاف کردن , اکتشاف کردن چیست , اکتشاف کردن به انگلیسی , معنی اکتشاف کردن به انگلیسی , ترجمه اکتشاف کردن به انگلیسی , کاوش کردن , معنی کاوش کردن , کاوش کردن چیست , کاوش کردن به انگلیسی , معنی کاوش کردن به انگلیسی , ترجمه کاوش کردن به انگلیسی , سیاح , معنی سیاح , سیاح چیست , سیاح به انگلیسی , معنی سیاح به انگلیسی , ترجمه سیاح به انگلیسی , جستجوگر , معنی جستجوگر , جستجوگر چیست , جستجوگر به انگلیسی , معنی جستجوگر به انگلیسی , ترجمه جستجوگر به انگلیسی , مکتشف , معنی مکتشف , مکتشف چیست , مکتشف به انگلیسی , معنی مکتشف به انگلیسی , ترجمه مکتشف به انگلیسی , explorer , معنی explorer , explorer به فارسی , معنی explorer به فارسی , ترجمه explorer به فارسی , explore , معنی explore , explore به فارسی , معنی explore به فارسی , ترجمه explore به فارسی , exploratory , معنی exploratory , exploratory به فارسی , معنی exploratory به فارسی , ترجمه exploratory به فارسی , exploratory معنی

exploration

برچسب ها
loading...