. معنی extinction - پورتال رنگی

معنی extinction

معنی extinction

معنی extinction :

extinction = انقراض


American English phonetic: /ɪkˈstɪŋkʃn̩/
British English phonetic: /ɪkˈstɪŋkʃn̩/


extinction : when a particular type of animal or plant stops existing: The breed was on the verge of extinction


مثال برای کلمه extinction :

Many plants and animals are in danger with extinction

بسیاری گیاهان و حیوانات در خطر انقراض هستند.


معانی دیگر کلمه extinction :

اطفا / خاموش سازی / اعدام / انهدام


معنی کلمات مشابه extinction :

extinctive = خاموش کننده / خاموشگر / نابودساز / نابود کننده / نیستی بخش

 
معنی extinction
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)