. معنی habit - پورتال رنگی

معنی habit

معنی habit

معنی habit :

habit = عادت


American English phonetic: /ˈhæbət/
British English phonetic: /ˈhæbɪt/


habit (noun) : something that you always do, often without thinking about it: She has a habit of always being late. | Don’t play with your hair – that’s a bad habit


مثال برای کلمه habit :

John was in the habit of taking a walk after dinner

جان عادت داشت که بعد از شام پیاده روی کند.


معانی دیگر کلمه habit :

عادت / خو / مشرب / ظاهر / جامه / لباس روحانیت / روش / طرز رشد / رابطه / جامه پوشیدن / آراستن / معتاد کردن / زندگی کردن


معنی کلمات مشابه habit :

habitability = قابلیت سکنی
habitable = قابل سکنی
habitance = سکونت / سکنی / زندگی / جمعیت / سکنه
habitancy = سکونت / سکنی / زندگی / جمعیت / سکنه
habitant = ساکن
habitat = محل سکونت / مسکن طبیعی / بوم / جای اصلی
habitation = سکونت / اسکان / سکنی / مستعمره / مسکن / منزل
habitual = معتاد / شخص دائم الخمر / عادی / همیشگی
 

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
معنی habit

انگلیسی , ترجمه habit به فارسی , تلفظ صحیح habit , دیکشنری آنلاین مصور , دیکشنری تصویری , دیکشنری تصویری آنلاین , مثال برای habit , معنی habit , معنی habit به فارسی , عادت , عادت چیست , عادت به انگلیسی , معنی عادت به انگلیسی , ترجمه عادت به انگلیسی , عادت کردن , معنی عادت کردن , عادت کردن چیست , عادت کردن به انگلیسی , معنی عادت کردن به انگلیسی , عادت داشتن , معنی عادت داشتن , عادت داشتن چیست , عادت داشتن به انگلیسی , معنی عادت داشتن به انگلیسی , ترجمه عادت داشتن به انگلیسی دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری انگلیسی به فارسی مصور, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مصور, دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی

habit

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)