معنی hardworking

لغات زبان انگلیسی ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی hardworking :

hardworking = سخت کوش


American English phonetic: /ˈhɑːrdˈwɜːrkɪŋ/
British English phonetic: /hɑːdˈwɜːkɪŋ/


hardworking (adjective) : working with a lot of effort: a hard-working teacher


مثال برای کلمه hardworking :

He is a hardworking student

او یک دانش آموز سخت کوش است.


معانی دیگر کلمه hardworking :

پرکار / زحمت کش

معنی hardworking
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
hardworking

معنی hardworking : سخت کوش, معنی سخت کوش, سخت کوش چیست, سخت کوش به انگلیسی, معنی سخت کوش به انگلیسی, پرکار, معنی پرکار, پرکار چیست, پرکار به انگلیسی, معنی پرکار به انگلیسی, زحمت کش, معنی زحمت کش, زحمت کش چیست, زحمت کش به انگلیسی, سختکوش, معنی سختکوش, سختکوش چیست, سختکوش به انگلیسی, معنی سختکوش به انگلیسی, دانش آموز سخت کوش, دانش آموزان سخت کوش, سخت کوشی, معنی سخت کوشی, سخت کوشی چیست, سخت کوشی به انگلیسی, سختکوشی, معنی سختکوشی, سختکوشی به انگلیسی

loading...