معنی ignore

لغات زبان انگلیسی ۰۶ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی ignore :

ignore = نادیده گرفتن


American English phonetic: /ɪgˈnɔːr/
British English phonetic: /ɪɡˈnɔː/


ignore (verb : ignoring, ignored) : to not pay any attention to someone or something : She isgnored me at the party


مثال برای کلمه ignore :

Mark ignored my question about her family and changed the subject

مارک سوال من را درباره خانواده اش نادیده گرفت و موضوع را عوض کرد.


معانی دیگر کلمه ignore :

صرف نظر کردن / چشم پوشی کردن / تجاهل کردن / نادیده پنداشتن / چشم پوشیدن / رد کردن / بی اساس دانستن / به رسمیت نشناختن

معنی ignore

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
ignore

معنی ignore : معنی به رسمیت نشناختن, معنی به رسمیت نشناختن به انگلیسی, معنی بی اساس دانستن, معنی بی اساس دانستن به انگلیسی, معنی تجاهل کردن, معنی تجاهل کردن به انگلیسی, معنی چشم پوشی کردن, معنی چشم پوشی کردن به انگلیسی, معنی چشم پوشیدن, معنی چشم پوشیدن به انگلیسی, معنی رد کردن, معنی رد کردن به انگلیسی, معنی صرف نظر کردن, معنی صرف نظر کردن به انگلیسی, معنی عوض کردن, معنی عوض کردن به انگلیسی, معنی موضوع, معنی موضوع به انگلیسی, معنی موضوع را عوض کردن, معنی نادیده پنداشتن, معنی نادیده پنداشتن به انگلیسی, معنی نادیده گرفتن, موضوع, موضوع به انگلیسی, موضوع چیست, موضوع را عوض کردن, موضوع را عوض کردن به انگلیسی, موضوع را عوض کردن چیست, نادیده پنداشتن, نادیده پنداشتن به انگلیسی, نادیده پنداشتن چیست, نادیده گرفتن, نادیده گرفتن چیست, ترجمه چشم پوشی کردن به انگلیسی, ترجمه چشم پوشیدن به انگلیسی, ترجمه صرف نظر کردن به انگلیسی, ترجمه موضوع به انگلیسی, چشم پوشی کردن, چشم پوشی کردن به انگلیسی, چشم پوشی کردن چیست, چشم پوشیدن, چشم پوشیدن به انگلیسی, چشم پوشیدن چیست, رد کردن, رد کردن به انگلیسی, رد کردن چیست, صرف نظر کردن, صرف نظر کردن به انگلیسی, صرف نظر کردن چیست, عوض کردن, عوض کردن به انگلیسی, عوض کردن چیست, به رسمیت نشناختن, به رسمیت نشناختن به انگلیسی, به رسمیت نشناختن چیست, بی اساس دانستن, بی اساس دانستن به انگلیسی, تجاهل کردن, تجاهل کردن به انگلیسی, تجاهل کردن چیست,

برچسب ها

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of