معنی oath

معنی oath

معنی oath :

oath = سوگند


مثال برای کلمه oath :

The President will take the oath of office tomorrow

رئیس جمهور فردا سوگند ریاست جمهوری خواهد خورد.


معانی دیگر کلمه oath :

پیمان / قسم خوردن / نفرین / دشنام

 
معنی oath
(منبع: ۵۰۴ واژه ضروری (انتشارات نیلبرگ)، fastdic.com)

مطالب مرتبط