معنی organization

لغات زبان انگلیسی ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی organization :

organization = سازمان


American English phonetic: /ˌɔːrɡənəˈzeɪʃn̩/
British English phonetic: /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn̩/


organization (noun) 1 : a group of people with a special purpose such as a club or business
organization (noun) 2 : the way in which something is organized or planned: Good organization makes your work easier


مثال برای کلمه organization :

Jack works for an organization that helps old people

جک برای یک سازمانی کار می کند که به مردم پیر کمک می کند.


معانی دیگر کلمه organization :

سازماندهی / تشکیلات


معنی کلمات مشابه organization :

organization chart = نمودار سازمانی
organization man = کارمند سازمان / آدم خشک و اداری

معنی organization
 

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

برچسب ها