معنی specific

لغات زبان انگلیسی ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی specific :

specific = خاص


American English phonetic: /spəˈsɪfɪk/
British English phonetic: /spəˈsɪfɪk/


specific : a particular type of person or thing: What are the specific issues we need to discuss
specific : saying clearly and exactly what you mean: Can you be more specific about your place


مثال برای کلمه specific :

Are you doing anything specific work this weekend

آیا شما کار خاصی در آخر این هفته انجام می دهید؟


معانی دیگر کلمه specific :

ویژه / معین / مشخص / مخصوص / بخصوص / اخص


معنی کلمات مشابه specific :

specification = تعیین / تشخیص / تصریح / ذکر خصوصیات / مشخصات
specifications = خصوصیات / مشخصات

 
معنی specific
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

برچسب ها
loading...