معنی suppose

لغات زبان انگلیسی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی suppose :

suppose = تصور کردن


American English phonetic: /səˈpoʊz/
British English phonetic: /səˈpəʊz/


مثال برای کلمه suppose :

I suppose Mina is going to France

تصور می کنم مینا قصد دارد به فرانسه برود


معانی دیگر کلمه suppose :

فکر کردن که / انگاشتن که / گمان کردن که / حدس زدن که / پنداشتن که / تصور کردن که / به ذهن (کسی) خطور کردن که


معنی کلمات مشابه suppose :

supposable = انگاشتنی / فرض کردنی / قابل فرض / تصور کردنی / مفروض / فرض کردن / گمان کردن / خیال کردن
supposal = فرض / تصور / حدس
supposed = فرضی / ظاهری / کذایی / پنداری / گمانی / تصور شده
supposedly = ظاهرا / از قرار معلوم / گویا / علی‌ الظاهر
supposing = آمدیم (که) / به فرض این‌ که / گیریم (که) / به فرض که
supposition = فرض / ظن / حدس / گمان / پندار / انگاشت / تصور / (در جمع) حدسیات / مفروضات
suppositious = تقلبی / تصوری / فرضی / خیالی، جازده، قلب، واهی
supposititious = ساختگی / تقلبی / حدسی / فرضی
suppositive = حدسی / پنداشتی / گمانی / فرضی / (دستور زبان) انگار انگیز / انگاشتی
suppository = (پزشکی) شیاف / دوای مقعدی

معنی suppose
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
suppose

معنی suppose : تصور کردن, معنی تصور کردن, تصور کردن چیست, تصور کردن به انگلیسی, معنی تصور کردن به انگلیسی, فکر کردن, معنی فکر کردن, فکر کردن چیست, فکر کردن به انگلیسی, معنی فکر کردن به انگلیسی, ترجمه فکر کردن به انگلیسی, انگاشتن, معنی انگاشتن, انگاشتن چیست, انگاشتن به انگلیسی, معنی انگاشتن به انگلیسی, گمان کردن, معنی گمان کردن, گمان کردن چیست, گمان کردن به انگلیسی, معنی گمان کردن به انگلیسی, حدس زدن, معنی حدس زدن, حدس زدن چیست, حدس زدن به انگلیسی, پنداشتن, معنی پنداشتن, پنداشتن چیست, پنداشتن به انگلیسی, معنی پنداشتن به انگلیسی, خطور کردن, معنی خطور کردن, خطور کردن چیست, خطور کردن به انگلیسی, معنی خطور کردن به انگلیسی , suppose ,معنی suppose, suppose به فارسی, معنی suppose به فارسی, suppose معنی

برچسب ها