. معنی vacation - پورتال رنگی

معنی vacation

معنی vacation

معنی vacation :

vacation = تعطیلات


American English phonetic: /veˈkeɪʃn̩/
British English phonetic: /vəˈkeɪʃn̩/


vacation : a time away from work and school when you can relax: We are on vacation for the next five days


مترادف holiday = vacation


مثال برای کلمه vacation :

I’m going on vacation tomorrow

من فردا به تعطیلات خواهم رفت.


معانی دیگر کلمه vacation :

تعطیل / بیکاری / مرخصی / مهلت / آسودگی / مرخصی گرفتن / به تعطیلات رفتن


معنی کلمات مشابه vacation :

vacationer / vacationist = مرخصی رونده / گشتگر ایام تعطیلات

 
معنی vacation
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)