کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی یا question word در زبان انگلیسی کلماتی هستند که برای سوالی کردن جمله به کار می روند.

کلمات-پرسشی-در-انگلیسی

کلمات پرسشی در انگلیسی همراه با معنی:

 • اگر فاعل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی who به معنای چه کسی استفاده میکنیم
 • اگر مفعول مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی whom به معنای چه کسی را
 • اگر فاعل و مفعول ما غیر شخصی باشد از کلمه پرسشی what به معنای چه چیز
 • اگر قید مکان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی where به معنای کجا
 • اگر قید زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی when به معنای چه وقت – کی
 • اگر تعداد مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how many به معنای چه تعداد
 • اگر مقدار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how much به معنای چه مقدار
 • اگر حالت و چگونگی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how به معنای چگونه
 • اگر وقت و راس ساعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی what time به معنای چه ساعت
 • اگر مدت و زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how long به معنای چه مدت
 • اگر دفعه و بار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how often به معنای چند دفعه
 • اگر صفات ملکی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی whose + اسم به معنای برای چه کسی
 • اگر the + صفت و یا اسم + these, those, this, that مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی which به معنای کدام
 • اگر حالت و دلیل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی why به معنای چرا
 • اگر سن مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how old به معنای چند ساله
 • اگر مسافت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how far به معنای چه مسافتی
 • اگر قد و اندازه مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how tall به معنای چه قد و اندازه
 • اگر سرعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how fast به معنای چه سرعتی
 • اگر رنگ چیزی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی what color به معنای چه رنگی

آموزش-کلمات-پرسشی-در-زبان-انگلیسی

۳ قانون کلمات پرسشی (wh-question)

قانون اول :

کلمات پرسشی به اول جمله می آیند. جمله را سوالی می کنند و حتما بعد از آن افعال کمکی می آیند:

 • Where + do you work
 • When + do you work
 • How + do you work
 • Why + do you work
 • What time + do you work
 • How often + do you work

قانون دوم :

اگر کلمات پرسشی وسط جمله بیایند جمله را از حالت سوالی خارج می کنند یعنی بعد از کلمه پرسشی فاعل می آید.

 • Where do you go? ……… I know where you go من میدونم کجا می روی
 • Why don`t they study? ……… I know why they don`t study. من میدونم کجا می روی
 • I am shure why he is happy من مطمئنم که چرا او خوشحال است

قانون سوم :

کلمات استفهامی می توانند به جای سوم شخص بنشینند و مثل سوم شخص مفرد عمل کنند یعنی به آخر فعل s و es و یا ies اضافه شود.

 • he works …… او کار میکند
 • who works? …… چه کسی کار می کند؟ ……
 • Whose brother works? …… برادر چه کسی کار میکند؟..
 • which teacher works? …… کدام معلم کار می کند؟
 • what kind of student works …… چه نوع دانش آموزی کار می کند؟

تمرین کلمات پرسشی:

جملات فارسی را با استفاده از کلمات پرسشی به انگلیسی برگردانید.

 1. من می دونم هر روز ساعت ۲ کجا فوتبال بازی می کنی.
 2. من نمی دونم چرا شاگردها در مدرسه درس نمی خوانند.
 3. من مطمئنم چرا آنها خسته هستند.
 4. آیا می دونی برادرت کی می خواهد انگلیسی صحبت کند؟

پاسخ ترجمه کلمات پرسشی:

 1. I know where you play football every day at 2 o`clock
 2. I don`t know why the students don`t study at school
 3. I am sure why they are tired
 4. Do you know whose your brother wants to speak English

منبع: englisharshia.ir

برچسب ها
loading...