گربه بهتر از سگ است یا سگ بهتر از گربه ؟

حیوانات ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ۳ دیدگاه

آیا در بین حیوانات خانگی، گربه ها بهتر از سگ‌ها هستند یا برعکس ؟

بله. باید دید دلایلش چیست. گربه‌ها اگر چه امروزه در فضای مجازی بیشتر مورد استقبال هستند، اما در فضای حقیقی نیز به همین گونه است.

نگهداری از گربه ها و سگ ها

نظر سنجی ها در آمریکا نشان می‌دهد که تعداد زیادی از خانوارها در آمریکا، حیوان خانگی سگ دارند اما تعداد خانواده‌هایی که از گربه در منازل خود نگهداری می‌کنند بیشتر است. افرادی زیادی صاحب یک یا چند گربه هستند، در صورتیکه افراد کمتری صاحب سگ هستند. همچنین کسانی که حیوان خانگی خود را گربه انتخاب کرده‌اند، مایل هستند که گربه های بیشتری هم داشته باشند چرا که که با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. شاید یک یا دو تا سگ، برای خانواده و بچه ها شادی آور باشد اما بیشتر از این تعداد، قطعا برایشان دیوانه کننده است.


بیشتر بخوانید:

آیا باید سگ خود را به بغل کنید؟

چگونه از پنجه های سگ خود مراقبت کنیم؟

نقش سگ در زندگی چیست؟ زندگی با سگ چگونه است؟


نگهداری از گربه ها

نگهداری از گربه ها

گربه ها به فضای زیادی احتیاج ندارند

بی شک، فضای محدود خانه شما برای چیزهای ضروری است و نه وسائل اضافی، این در حالیست که بیش از دو گربه نیز، می‌توانند در یک آپارتمان یک خوابه، به خوبی در یک جعبه کوچک جای بگیرند در حالیکه افراد خانه نیز فضای خودشان را خواهند داشت.

مزایای دیگر داشتن گربه‌ها نسبت به سگ این است که شما بعنوان کسی که می‌خواهد یک آپارتمان اجاره کند، بیشتر مایل هستید آپارتمانی اجاره کنید که سایر واحدهای آن گربه داشته باشند تا سگ. از طرفی برای صابخانه‌ها نیز مطلوب تر است که خانه خود را به کسانی اجاره بدهند که گربه داشته باشند نه سگ به دلایل متعددی از جمله :

۱- همسایه ها از سروصدای سگ، شاکی نخواهند شد.

۲- هیچ نگرانی در مورد اینکه گربه‌ای در لابی ساختمان راه برود و به کسی آسیبی برساند، وجود ندارد.

۳- صاحبخانه ها نگران تعمیرات بعدی خانه از جمله خوردگی موکت یا در و دیوارها نیستند.

نگهداری از گربه ها

گربه ها هزینه کمتری دارند

امروزه، شما مایل هستید در هزینه‌ها صرفه جویی نموده و هزینه نگهداری کمتری بابت حیوان خانگی خود بپردازید و این حیوانات نسبت به سگ ها این مزیت را دارند. اختلاف عددی زیادی بین هزینه های نگهداری از این دو حیوان وجود دارد که از زمانیکه تصمیم به آوردن یک گربه به خانه خود کنید، مشاهده خواهید کرد. از سرپناه گرفته تا اسباب بازی هایی که گربه ها با آن سرگرم می‌شوند ولی آنها را نمی‌جوند ، باعث می‌شوند ۵ تا ۱۰ برابر در هزینه‌های شما صرفه جویی شود.

نگهداری از گربه ها

گربه ها وقت کمتری از شما می‌گیرند

اگر کار تمام وقت داشته باشید، گربه‌ها به راحتی مدتها روی صندلی لم می‌دهند و منتظر ورود شما خواهند بود، در ضمن این حیوانات مدت زیادی از روز را می‌خوابند و کاری به کار شما ندارد. این در حالی ست که بسیاری از سگ ها احتیاج دارند هر روز پیاده روی کنند یا سایر فعالیت های دیگر که خودبه خود هم وقت گیر است و هم هزینه‌بر است.

هزینه غذای گربه ها نسبت به سگ ها کمتر است.

یکی دیگر از مزایای نگهداری گربه به جای سگ، هزینه کمتر غذایآنها است. جثه کوچک گربه‌ها، باعث مصرف کمتر آنهاست در حالیکه سگ ها به دلیل جثه بزگتر و نیز فعالیت زیاد و سوازندن زیاد انرژی، غذای بیشتری می‌خواهند.

ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮓ

نگهداری از سگ ها

ﺳﮓ ھﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﺮ وﻗﺖ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ، ﺳﮕﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دارد ﮐﻪ او را راه ﺑﺒﺮد، ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و ھﻮاﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی دارﻧﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ. او ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﺎ او ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﮓ ھﺎ ﮐﻤﯽ ﻃﺎﻏﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺳﮓ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ

ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ آﻻرم ﺳﺎرق ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺰاﺣﻤﮫﺎ ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ھﺎ و ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای و … ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺸﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر (ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﯾﺎد) ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ او ﻧﯿﺰ ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺮ دو ھﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ دارد.

ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺘﺘﺮ از ﺳﮕﮫﺎﺳﺖ. ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﮫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮐﺴﯽ دائم در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ می باشد، ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮای او ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.

سوالات متداول در مورد گربه و سگ

۱-آﯾﺎ ﭘﯿﺎده روی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی روزاﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﻠﻪ؛ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﮓ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ و دﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﮫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺎده روی در ﮐﻨﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.ﭘﯿﺎده روی ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻻزم اﺳﺖ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺮف و ﺑﺎران… .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

۲-ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ؟
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮا ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.

۳-آﯾﺎ ﮐﻮدک زﯾﺮ ۷ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﺪ؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﮓ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اوﻗﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺳﮕﮫﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

۴-ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰی و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ﭼﻘﺪر اھﻤﯿﺖ می دهید؟
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪ ی ﺗﻤﯿﺰی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﭘﺎی ﯾﺎ ﮔﺮﺑﻪ ای در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ،دﻏﺪﻏﻪ ی اﺻﻠﯽ ﻣﻮ ھﺎی آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﮕﮫﺎ و ﻣﻮی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺮای ھﻤﻪ ی ﺳﮕﮫﺎ و ھﺎﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﮕﮫﺎ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺗﻤﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارن،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.


3
دیدگاه بگذارید

3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
  Subscribe  
Notify of
آرزو

من پیشی دارم عاشقشم خیلی لوس و نازنازیه خیلی هم تمیز و مهربونه البته ب وقتش شیطون هم هست🤗🤗🤗

پرستو

سگ با محبت است ولی گربه چنگول می کشه .
اگر جای مناسب برایشان نداشته باشیم نگهداری از هردو دشوار خواهد بود.
و ریزش مویشان برای سلامتی خوب نیست .
اما چنانجه موردی بود بهتره به آنها کمک بشه .
جواب این سوال نگهداری از سگ مشکل تر از گربه است

اشی sqjrm

در اصلا اگر به خواهید بدانیم هردو حیوان نگهداری در خانه درست نیست چون خواه نخواه بیماری را انتقال میدهند با وجود همه ای رسیدگی که به این هر دو حیوان میشه