. expect - پورتال رنگی

expect

expect

معنی expect :

expect = انتظار داشتن


مثال برای expect :

You can’t expect to learn a foreign language in a few months

شما نمی توانید انتظار داشته باشید یک زبان خارجی را در چند ماه یاد بگیرید.


معانی دیگر کلمه expect :

چشم داشتن / انتظار داشتن / منتظر بودن / حامله بودن
expect
(منابع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)