معنی tact

معنی tact

tact = توانایی در گفتن حرف مناسب / تدبیر / خوش زبانی / کاردانی‌


مثال برای کلمه tact :

My aunt never hurts anyone’s feelings because she always uses tact

خاله ام هرگز احساسات کسی را جریحه دار نمیکند ، چون همیشه تدبیر به کار می برد.

By the use of tact, Janet was able to calm her jealous husband

ژانت توانست با استفاده از تدبیر ، شوهر حسودش را آرام کند.

Your friends will admire you if you use tact and thoughtfulness

اگر تدبیر و تفکر بکار ببرید ، دوستانتان شما را تحسین می کنند.


معانی دیگر کلمه tact :

عقل / ملاحظه / نزاکت / کاردانی / مهارت / سلیقه / درایت


ترجمه و معنی کلمات مشابه tact

tactful = مبادی آداب، بانزاکت، موقع شناس، دنیا دار
tactic = جنگ فن ، رزم شیوه ، جنگ فنی، وابسته به رزم شیوه ، رزم آرا، ماهردرفنون جنگی، تاکتیک یا رزم آرائی
tactician = رزم آرا، با تدبیر، متخصص فنون جنگی
tactics = جنگ فن ، تدابیر جنگی، جنگ دانی، رزم آرائی، فنون
tactile = لمس کردنی، وابسته به حس بساوائی، لامسه ای
tactility = قابلیت لمس، محسوسیت، لمس، بساوائی
taction = لمس، تماس، دست مالی
tactless = بدون مبادی آداب، بی مهارت، بی سلیقه ، بی نزاکت، موقع نشناس

 
معنی tact
(منبع: ۱۰box.ir, a222.org)

برچسب ها
loading...