. آموزش زبان تاروت رنگی بایگانی - پورتال رنگی
آموزش زبان تاروت رنگی
 • حرف تعریف The در زبان انگلیسی

  حرف تعریف The در زبان انگلیسی حرف تعریف The حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است.( را,که ,کسره) حرف تعریف t ...

  حرف تعریف The در زبان انگلیسی حرف تعریف The حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است.( را,که ,کسره) حرف تعریف the در انگلیسی گاهی استفاده میشه وگاهی هم نه I eat apple. I eat the apple. I eat the apple which ...

  بیشتر بخوانید
 • معنی describe

  معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city ...

  معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city? آیا می توانید آب و هوای شهرتان را توصیف کنید؟ معانی دیگر کلمه describe : شرح دادن / وصف کردن ...

  بیشتر بخوانید
 • transportation

  معنی کلمه transportation : transportation = حمل و نقل مثال برای کلمه transportation : The city needs to i ...

  معنی کلمه transportation : transportation = حمل و نقل مثال برای کلمه transportation : The city needs to improve its public transportation system شهر نیاز دارد تا سیستم حمل و نقل عمومی اش بهتر شود. معا ...

  بیشتر بخوانید
 • تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

  گرامر درس اول - تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی: جمله در زبان انگلیسی از ساختار مشخصی پیروی میکند ...

  گرامر درس اول - تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی: جمله در زبان انگلیسی از ساختار مشخصی پیروی میکند که با جساختار جمله در فارسی متفاوت میباشد. تعریف جمله: جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته م ...

  بیشتر بخوانید
 • keen

  معنی کلمه keen keen = تیز / حساس مثال برای کلمه keen : The butcher's keen knife cut through the meat چاقو ...

  معنی کلمه keen keen = تیز / حساس مثال برای کلمه keen : The butcher's keen knife cut through the meat چاقوی تیز قصاب داخل گوشت شد. My cat has a keen sense of smell گربه من حس بویایی قوی دارد. Michael's ...

  بیشتر بخوانید
 • expect

  معنی expect : expect = انتظار داشتن مثال برای expect : You can't expect to learn a foreign language in a ...

  معنی expect : expect = انتظار داشتن مثال برای expect : You can't expect to learn a foreign language in a few months شما نمی توانید انتظار داشته باشید یک زبان خارجی را در چند ماه یاد بگیرید. معانی دیگر ...

  بیشتر بخوانید

loading...