. ترجمه جمله به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی
ترجمه جمله به انگلیسی
  • معنی combine

    معنی combine : combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو ...

    معنی combine : combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو جمله را برای ساختن یک جمله ترکیب کرد. معانی دیگر کلمه combine : با هم پیوستن / ملحق شدن / متحد ...

    بیشتر بخوانید

loading...