. رابطه خوب چیست بایگانی - پورتال رنگی
رابطه خوب چیست
  • معنی relationship

    معنی relationship : relationship = رابطه American English phonetic: /riˈleɪʃənˌʃɪp/ British English phone ...

    معنی relationship : relationship = رابطه American English phonetic: /riˈleɪʃənˌʃɪp/ British English phonetic: /rɪˈleɪʃnʃɪp/ مثال برای کلمه relationship : They have a good relationship with each other ...

    بیشتر بخوانید

loading...