سایت آموزش زبان انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی

معنی tongue

معنی tongue

ارسال شده در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی tongue : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/05/TONGUE.mp3"][/audio] tongue = زبان American English phonetic: /ˈtəŋ/ British English phonetic: /tʌŋ/ tongue (noun) : the part inside your mouth that moves when you speak tongue : hold your tongue , bite your tongue not to speak: ...

معنی speech

معنی speech

ارسال شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی speech : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/05/SPEECH.mp3"][/audio] speech = سخنرانی American English phonetic: /ˈspiːt͡ʃ/ British English phonetic: /spiːt͡ʃ/ speech (noun - plural : speeches) : a talk given to a group of people: The President gave a speech to Congress speech : the ...

معنی exploration

معنی exploration

ارسال شده در ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی exploration : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/04/exploration.mp3"][/audio] exploration = کاوش American English phonetic: /ˌekspləˈreɪʃn̩/ British English phonetic: /ˌekspləˈreɪʃn̩/ exploration (noun) : a trip to a place to learn about it: I read a book about space exploration مثال برای کلمه exploration : Government spends ...

معنی daily

معنی daily

ارسال شده در ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی daily : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/DAILY.mp3"][/audio] daily = روزانه مثال برای کلمه daily : You should be active in your daily life شما باید در زندگی روزانه خود فعال باشید. معانی دیگر کلمه daily : روزبروز / روزنامه یومیه / به طور یومیه (منبع: ...

معنی need

معنی need

ارسال شده در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی need : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/need.mp3"][/audio] need = احتیاج داشتن مثال برای کلمه need : I need some money من مقداری پول لازم دارم. معانی دیگر کلمه need : لازم داشتن / نیاز / لزوم / احتیاج / نیازمندی / نیازمند بودن / ...

معنی quality

معنی quality

ارسال شده در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی quality : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/quality.mp3"][/audio] quality = کیفیت مثال برای کلمه quality : The quality of the picture on our television isn't very good کیفیت تصویر تلویزیون مان خیلی خوب نیست. معانی دیگر کلمه quality : چونی / وجود / خصوصیت / ...

معنی quickly

معنی quickly

ارسال شده در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی quickly : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/QUICKLY.mp3"][/audio] quickly = به سرعت مثال برای کلمه quickly : Sarah spoke so quickly that I couldn't understand her سارا آنقدر تند صحبت کرد که من نتوانستم (حرف هایش را) متوجه شوم. معانی دیگر کلمه quickly : تند   (منبع: ...

معنی swimming

معنی swimming

ارسال شده در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی swimming : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/SWIMMING.mp3"][/audio] swimming = شنا مثال برای کلمه swimming : We went swimming on Saturday ما شنبه به شنا رفتیم. معانی دیگر کلمه swimming : شناگری / آب بازی / گیجی / دوران / شناور / اشک بار   (منبع: فلش ...

معنی join

معنی join

ارسال شده در ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی join : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/JOIN.mp3"][/audio] join = پیوستن مثال برای کلمه join : He decided to join the army او تصمیم گرفت به ارتش بپیوندد. معانی دیگر کلمه join : متصل کردن / پیوند زدن / ازدواج کردن / گراییدن / متحد ...

معنی rain

معنی rain

ارسال شده در ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی rain [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/02/RAIN.mp3"][/audio] rain = باران باریدن مثال برای کلمه rain : It hardly rained at all last summer تمام تابستان گذشته اصلا باران نبارید. معانی دیگر کلمه rain : باران / بارش / بارندگی / باریدن ترجمه و معنی کلمات مشابه ...