. معنی sentences بایگانی - پورتال رنگی
معنی sentences
 • معنی combine

  معنی combine : combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو ...

  معنی combine : combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو جمله را برای ساختن یک جمله ترکیب کرد. معانی دیگر کلمه combine : با هم پیوستن / ملحق شدن / متحد ...

  بیشتر بخوانید
 • attractive

  معنی کلمه attractive attractive = جذاب مثال برای کلمه attractive : Our teacher always uses attractive sen ...

  معنی کلمه attractive attractive = جذاب مثال برای کلمه attractive : Our teacher always uses attractive sentences to explain the lesson معلم مان همیشه جملات جذاب استفاده می کند تا درس را توضیح دهد. معان ...

  بیشتر بخوانید
 • معنی set

  معنی set set = مجموعه زمان گذشته ساده فعل set = Set قسمت سوم فعل set = Set مثال برای کلمه set : Now read ...

  معنی set set = مجموعه زمان گذشته ساده فعل set = Set قسمت سوم فعل set = Set مثال برای کلمه set : Now read the following set of sentences اکنون مجموعه جملات زیر را بخوانید. معانی دیگر کلمه set : دست / د ...

  بیشتر بخوانید

loading...