. ملحق شدن به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی
ملحق شدن به انگلیسی
 • معنی combine

  معنی combine : combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو ...

  معنی combine : combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو جمله را برای ساختن یک جمله ترکیب کرد. معانی دیگر کلمه combine : با هم پیوستن / ملحق شدن / متحد ...

  بیشتر بخوانید
 • معنی stick

  معنی stick stick = چسبیدن مثال برای کلمه stick : The plates of the Earth crust sometimes stick together a ...

  معنی stick stick = چسبیدن مثال برای کلمه stick : The plates of the Earth crust sometimes stick together and create pressure صفحات پوسته کره زمین گاهی اوقات به هم می چسبند و فشار ایجاد می کنند. معانی د ...

  بیشتر بخوانید

loading...