نام فرشته ثروت چیست - پورتال رنگی

فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب

فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب

ارسال شده در ۰۲ آذر ۱۳۹۵ ۲ دیدگاه

فرشته جوفیل فرشته زیباییﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﺟﻮﻓﯿﻞ " ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ "ﺟﻮﻓﯿﻞ : ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎ ...