گرامر انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی

تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

ارسال شده در ۰۵ آذر ۱۳۹۴ یک دیدگاه

گرامر درس اول - تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی: جمله در زبان انگلیسی از ساختار مشخصی پیروی میکند که با جساختار جمله در فارسی متفاوت میباشد. تعریف جمله: جمله در زبان انگلیسی به یک ...